วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)red white puzzle

เป็นโรงพยาบาลชายแดนชั้นนำในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการที่มีคุณภาแบบองค์รวม ประชาชนสุขภาพดี มีเสถียรภาพทางการเงิน

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู แบบองค์รวมที่มีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
3. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมมาภิบาล
4. บริหารจัดการบุคลากรให้มีสมรรถนะเพียงพอมีความสุขรักและศรัทธาองค์กร
5. บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ