ข้อมูลทั่วไป

 

คำขวัญอำเภอโขงเจียม

รวมมัจฉา   ภูผางาม
แม่น้ำสองสี   ศิลป์ดีผาแต้ม

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีเมืองใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสิรินธร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพิบูลมังสาหาร

อำเภอโขงเจียมมี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ต.โขงเจียม 12 หมู่บ้าน
2. ต.ห้วยยาง 11 หมู่บ้าน
3. ต.นาโพธิ์กลาง 10 หมู่บ้าน
4. ต.หนองแสงใหญ่ 9 หมู่บ้าน
5. ต.ห้วยไผ่ 10 หมู่บ้าน

ข้อมูลประชากร
ชาย 19,347 คน
หญิง 18,824 คน
ปชก.UC 28,683 คน ปชก.ทั้งหมด 38, 171 คน