สิทธิการรักษา

บัตรทอง

ผู้มีสิทธิได้รับบัตรทอง : ประชาชนคนไทยทุกคนที่ยังไม่มีสิทธิใดๆ จากหลักประกันอื่นsittibut
ขอบัตรทองได้ที่ไหน : หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน

หลักฐานในการขึ้นทะเบียน : บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในเขต อ.โขงเจียม

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชน / สำเนาใบเกิด ยื่นที่ห้องบัตร

———————————————————————

เบิกได้จ่ายตรง
ผู้มีสิทธิ : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สมัครร่วมโครงการ : ห้องบัตร งานประกันสุขภาพ ฯ หลักฐานที่ใช้ : บัตรประชาชน

หลังจากสมัคร 15 วัน ถึงจะใช้สิทธิได้

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

———————————————————————

ประกันสังคม
ประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /โรงพยาบาลวารินชำราบ : รักษาพยาบาลไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทำฟัน คลอดบุตร : ชำระเงินเอง แล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับประกันสังคม

ฝากครรภ์ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อเจ็บป่วยต้องทำอย่างไร : นำบัตรประชาชนยื่นที่ห้องบัตร

———————————————————————

พรบ.
ผู้ประสบเหตุจากรถ หลักฐานที่ใช้ : สำเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านผู้บาดเจ็บ พรบ.

เล่มทะเบียนรถหรือสัญญาซื้อขายรถ บันทึกประจำวันของตำรวจ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ อย่างละ 2 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ : ห้องบัตร งานประกันสุขภาพ ฯ

———————————————————————

บัตรต่างด้าว สัญชาติ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
ต่างด้าวทุกท่านที่มาตรวจสุขภาพ ต้องซื้อประกันสุขภาพร่วมด้วย
1. อายุมากกว่า 7 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,100 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)

2. อายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 365 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)

3.คนต่างด้าวทั่วไป (ไม่ได้มารับจ้าง) ค่าใช้จ่าย 2,700 บาท (คุ้มครอง 1 ปี)
หลักฐานที่ใช้ : ใบ ทร.38/1 ก. หรือ หนังสือเดินทาง (passport)