ด้านสาธารณสุข

ข้อมูลสถานบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง            1 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ            1 แห่ง
รพ.สต.                                              9 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน                            1 แห่ง
PCU ในโรงพยาบาล                        1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล              1 แห่ง

อัตรากำลัง

แพทย์                                                3 คน
ทันตแพทย์                                        2 คน
เภสัชกร                                              3 คน
นักวิชาการสาธารณสุข                      4 คน
พยาบาลวิชาชีพ                               27 คน
กายภาพ                                             1 คน
เทคนิคการแพทย์                               1 คน
โภชนาการ                                          1 คน
อื่นๆ                                                  88 คน
รวม                                                 130 คน

5dx

5dxipd

opd1

ipd1