Generic placeholder image

ประกาศร่าง TOR/ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ประกาศร่าง TOR/ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เอกสารแนบ-ร่างขอบเขตงาน-ร่างประกาศ-ร่างเอกสารประกวดราคา.pdfตาราง-ปปช.07.pdf

: 2018-07-19 : Admin 163