นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี ปี2561 (รายละเอียด) รายละเอียดตัวชี้วัด Ranking ปี2561 (รายละเอียด) สรุปประเด็นตรวจตรวจราชการ ปี2561 (รายละเอียด) สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ-Monitor ปี 2561 (รายละเอียด) เล่มตรวจราชการ ปี 2561 (รายละเอียด) การแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด KPI กระทรวงสาธารณสุขปี 2561(Template) Update19ตค.2560 (รายละเอียด) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด) แบบฟอร์มการทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561(รายละเอียด) Presentการมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 (รร.กิจตรงวิลล์)(รายละเอียด) แบบฟอร์มการบันทึกคะแนน Ranking รอบที่2 ปี 2560(รายละเอียด) คํารับรองการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561(รายละเอียด) Present Strategyชมรมสาธารณสุขจังหวัด (นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา)